Omsorgspenger 2020 - Vedtak

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn men også nå som skoler og barnehager er stengt.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Arbeidsgiveravgift og mva

Finanskomiteen holdt pressekonferanse på Stortinget kl 0915 i dag, der det ble orientert om enighet for følgende krisetiltak:
• utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt (ingen konkrete datoer)
• lav sats for merverdiavgift på 12% reduseres til 8% med tilbakevirkende kraft til 01.01.2020

Vi må anta at dette kommer i tillegg til det regjeringen la fram på fredag med utsettelse av formuesskatt og midlertidig tilbakeføring av underskudd mot tidligere år.

Permitterte får full lønn i 20 dager.

Partiene er enige om en krisepakke for å begrense de økonomiske virkningene av koronaviruset og permitterte får full lønn i 20 dager.

Like før klokken 09 i dag ble partiene på Stortinget enige om en krisepakke om økonomien.

De permitterte får full lønn i 20 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Informasjon

Hei!
 
Pågående pandemi påvirker hverdagen til oss alle og av den grunn henstiller vi til mest mulig kontakt med oss via telefon og e-post.
 
Alle våre ansatte jobber enten på et av våre kontorer eller via hjemmekontor, og er tilgjengelig i normal åpningstid.
 

Koronavirus situasjonen - oppdatering

Fredag la regjeringen fram en ny krisepakke på inntil 100 miliarder kroner til norsk næringsliv. Her er noen av punktene som ble lagt fram.

I forhold til permitteringsreglene har lønnspliktdagene nå blitt redusert fra 15 til 2 dager.

De vil også etablere to låne-og garantiordninger på til sammen 100 milliarder kroner. Dette betyr at det skal bli lettere å få lån mv fra banken.

Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Hva skjer hos Orkla Økonomi mht koronaviruset?

På grunn av alt som skjer nå mht koronavirus-saken så ønsker også Orkla Økonomi å vise aktsomhet mht å redusere spredning.

Kontorene våre vil dog enn så lenge ikke stenges da vi fortløpende vil vurdere og følge opp råd fra myndighetene, men vil bli minimalt bemannet. Eventuell stenging vil vurderes over helgen. Det vil bli annonsert gjennom hjemmesiden samt plakat på dørene dersom vi velger å stenge kontorene helt.

Flere av våre ansatte vil således benytte seg av hjemmekontorløsning.

Koronavirus pandemien

Informasjon til kunder mht permittering, sykepenger etc i forbindelse med koronavirus pandemien

Koronaviruset spres nå både i Norge og internasjonalt, og mange norske arbeidstakere vil i tiden fremover risikere å bli eksponert for viruset privat eller i jobbsammenheng. Det reiser en del spørsmål for arbeidsgivere, som må forholde seg til arbeidstakere med påvist eller mistanke om smitte.På grunn av dette har vi nå satt opp en oversikt over spørsmål som kan dukke opp.

IA-avtalen 2019 - 2022

Nå skal alle virksomheter være en del av IA-avtalen.
 
Den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022 gjelder for hele arbeidslivet. Det betyr at alle virksomheter i Norge nå er en del av avtalen og at det ikke lenger er nødvendig med en lokal avtale for å få tilgang til de virkemidlene IA-avtalen tilbyr.
 
De nasjonale målsettingene i avtalen er som før, at sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Den nye IA-avtalen tilbyr imidlertid en rekke virkemidler som ikke tidligere har vært en del av avtalen.

Sider