Omsorgspenger 2020 - Vedtak

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn men også nå som skoler og barnehager er stengt.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Doblingen gjelder alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de har hatt per år fra før. Dager som allerede er brukt går til fradrag.
• Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020.
• Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020.
• Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger.
• Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Vi antar at man her vil tilrettelegge for at det søkes refusjon også basert på egenmelding, slik at det ikke kreves legeerklæring fra dag 4 for at det skal gis refusjon.

Ny mulighet til overføring
For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Ikrafttredelse
Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars, da det ble besluttet at skoler og barnehager skulle stenges ned.