IA-avtalen 2019 - 2022

Nå skal alle virksomheter være en del av IA-avtalen.
 
Den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022 gjelder for hele arbeidslivet. Det betyr at alle virksomheter i Norge nå er en del av avtalen og at det ikke lenger er nødvendig med en lokal avtale for å få tilgang til de virkemidlene IA-avtalen tilbyr.
 
De nasjonale målsettingene i avtalen er som før, at sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Den nye IA-avtalen tilbyr imidlertid en rekke virkemidler som ikke tidligere har vært en del av avtalen.
 
Alle virksomheter kan få bistand fra NAV Arbeidslivssenter
I den nye IA-avtalen kan alle virksomheter som ønsker det få støtte og bistand fra NAV Arbeidslivssenter. Dette innebærer at virksomhetene kan få bistand på den enkelte arbeidsplass i arbeidet med å nå IA-avtalens mål. En forutsetning for å motta slik bistand er at det foreligger en dokumentert dialog mellom partene i virksomheten.
 
Utvidet egenmeldingsordning
Forpliktelsen til å ha utvidet egenmeldingsordning har også bortfalt med den nye IA-avtalen. Det betyr at virksomheter som tidligere var forpliktet til utvidet egenmeldingsordning gjennom lokal IA-avtale ikke lenger må opprettholde en slik ordning, men kan velge å følge lovens ordning for egenmelding fra 1. januar 2019.
Selv om ingen virksomheter lenger er forpliktet til ha en utvidet egenmeldingsordning, oppfordrer likevel partene i IA-avtalen tidligere IA-virksomheter til å videreføre en slik ordning. I tillegg oppfordrer de også andre virksomheter til å vurdere og innføre en slik ordning.
 
Eksperttilskudd
Det tidligere tilretteleggingstilskuddet som IA-virksomheter kunne motta i sitt arbeid med forebygging og tilrettelegging er ikke videreført i den nye IA-avtalen. I stedet er det opprettet et tilskudd til ekspertbistand i virksomheter som sliter med lange eller hyppig gjentagende sykefravær. Dette tilskuddet vil fortrinnsvis bli benyttet i virksomheter der bedriftsinterne tiltak og offentlige støtteordninger er utprøvd, men uten hell.
 
Bransjeprogrammer
Ytterligere et nytt virkemiddel IA-avtalen er etableringen av såkalte bransjeprogrammer som skal iverksette målrettede tiltak mot enkelte bransjer/sektorer som partene i IA-avtalen har vurdert at trenger ekstra prioritet i arbeidet med å nå IA-avtalens mål. Hvilke bransjer som vil omfattes av denne ordningen blir avgjort i løpet av første kvartal 2019.