Fravær grunnet koronaviruset

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager.

Endringen medfører at arbeidsgiver nå må få oversikt over om fraværet har sammenheng med koronaviruset eller ikke for å kunne avgjøre om det skal være 3 eller 16 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Dette vil være situasjoner hvor den ansatte selv er blitt syk av viruset og situasjoner der en er i karantene på grunn av smittefare. Slik karantene kan være fordi man har vært i utlandet og dermed må i karantene eller at man er blitt satt i karantene av myndighetene fordi en har vært i kontakt med snittet eller at man vurderes som smittefarlig.

For alle andre situasjoner hvor den ansatte er syk og fraværende gjelder reglene om at det skal være en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager som tidligere. Her er det altså ikke gitt lettelser for arbeidsgiverne.

Refusjon fra dag 4 med egenmelding

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.

Nærmere regler om refusjon

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en refusjonsordning. Detaljene i en denne ordningen er ikke klare, og departementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer så snart som mulig.

Næringsdrivende og frilanser

Disse reglene vil gjelde også for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene også, mot tidligere fra dag 17.

Ikrafttredelse

Reglene gjelder fra 16. mars. Alt fravær som starter fra denne dato vil derfor behandles etter reglene om 3 dager arbeidsgiverperiode. Hvordan fravær som startet før 16. mars skal behandles fremgår ikke av pressemeldingen og vi må komme tilbake til dette.